§ 1

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Astromagia Sklep (zwany dalej „Sklepem”) dostępny pod adresem internetowym sklep.astromagia.pl prowadzony jest przez Wydawnictwo Te-Jot Teresa Jaskierny-Kowalkowska Sp.k., ul Pilicka 40, 02-613 Warszawa, wpisanego do  rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384459, NIP 521-360-14-47, REGON 142911250

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (dalej „Klienci”) i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Dane kontaktowe sklepu

Sklep internetowy Astromagia Sklep

Prowadzony przez Wydawnictwo Te-Jot Teresa Jaskierny-Kowalkowska Sp.k., ul Pilicka 40, 02-613 Warszawa.

 1. Adres poczty elektronicznej:  
 2. Numer telefonu: numer telefonu do sklepu: +48 734 423 498  (godziny pracy Biura Obsługi Klientów podane są na tej stronie (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 3. Regulamin sklepu internetowego Astromagia Sklep udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej sklep.astromagia.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

§ 2

Definicje

Astromagia Sklep - nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie sklep.astromagia.pl, prowadzonego przez Wydawnictwo Te-Jot Teresa Jaskierny-Kowalkowska spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-613) ul. Pilicka 40

 1. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu , w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w sklepie internetowym Astromagia Sklep i złożyła zamówienie za pośrednictwem Sklepu;
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w sklepie Astromagia Sklep
 3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Sprzedawca - Wydawnictwo Te-Jot Teresa Jaskierny-Kowalkowska spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-613) ul. Pilicka 40, wpis do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384459, który prowadzi sklep internetowy pod adresem sklep.astromagia.pl. NIP 521-360-14-47, REGON 142911250
 2. Konto – profil Użytkownika tworzony na podstawie adresu e-mail i hasła, który zawiera informacje o Użytkowniku/Kupującym i historii zamówień (np. złożone zamówienia, faktury fiskalne). Użytkownik/Kupujący odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje na Koncie są poprawne, kompletne i aktualne.
 3. Ulubione – sekcja Konta, która umożliwia Kupującemu/Użytkownikowi tworzenie List Towarów i Usług, które chce obserwować w celu dokonania ewentualnych zakupów, za pomocą oferowanej przez Astromagia Sklep usługi śledzenia Towarów i Usług polegającej na otrzymywaniu informacji dotyczącej ulubionych produktów (informacji gdy cena produktu się obniży, będzie on w ograniczonej ilości lub powróci do oferty);
 4. Lista – sekcja w Ulubionych, w której Kupujący/Użytkownik może dodawać Towary lub Usługi, które chce obserwować w celu potencjalnego zakupu i które może następnie usunąć lub dodać do koszyka zakupowego (“Mój koszyk”);
 5. Mój koszyk – sekcja Konta, która umożliwia Kupującemu/Użytkownikowi dodawanie Towarów lub Usług, które chce kupić w momencie dodania lub później; w przypadku, gdy Towary i Usługi nie zostaną zakupione w momencie dodania poprzez złożenie Zamówienia, Kupujący/Użytkownik skorzysta z oferowanej przez Sprzedawcę usługi śledzenia Towarów i Usług polegającej na otrzymywaniu od niego informacji dotyczącej produktów dodanych do koszyka;
 6. Strona – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym sklep.astromagia.pl
 7. Towary i Usługi – każdy produkt lub usługa wymieniona na Stronie, w tym produkty i usługi wymienione w zamówieniu, które mają zostać dostarczone przez Sprzedawcę Kupującemu po zawarciu Umowy;
 8. Umowa – oznacza umowę na odległość zawartą między Sprzedawcą a Kupującym, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedającego i Kupującego;
 9. Informacja handlowa – dowolny rodzaj wiadomości wysyłanej za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej (takich jak: e-mail/ SMS/web push/mobile push itp.) zawierającej informacje o produktach podobnych lub uzupełniających do zakupionych, informacje o ofertach lub promocjach, informacje o Towarach i Usługach dodanych do sekcji „Konto/Mój koszyk” lub do sekcji „Konto/ Ulubione”, a także inne informacje takie jak badania rynku i sondaże opinii;

§ 3

Zasady korzystania ze sklepu internetowego Astromagia Sklep

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu;

1.2 dostęp do poczty elektronicznej;

1.3 przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 60.0 i wyższej lub Microsoft Edge w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 50.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 60.0. i wyższej, Safari w wersji 10.0 i wyższej;

1.4 minimalna rozdzielczość ekranu komputera lub laptopa 1024 x 768 pikseli;

1.5 włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

1.6 system operacyjny Android lub IOS (w przypadku korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego w smartfonie)

2. Kupujący/Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu oraz osób trzecich. Kupujący/Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu. Kupującego/Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Kupujący/Użytkownik ma możliwość korzystania ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Astromagia Sklep. Świadczenie usług w ramach Konta na sklep.astromagiaa.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Kupujący/użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sklepem dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email:  . Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

4. W celu dokonania rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta w Sklepie. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej założenia konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Rejestracja w Sklepie umożliwia Użytkownikowi/Kupującemu: wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Użytkownika/Kupującego danych; tworzenie listy zakupów; przeglądanie historii/statusów zamówień; zarządzenie informacjami/powiadomieniami, które chce otrzymywać w tym zamówienie i rezygnację z otrzymywania informacji handlowych oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Użytkownikom.

6. Przeglądanie asortymentu  bądź składanie zamówień poprzez Sklep i nie wymaga rejestracji.

7. Użytkownik/Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:   lub pisemnie na adres Sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

9. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego/Użytkownika.

§ 4

Ceny produktów i dostępne metody płatności

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów lub usług, co skutkuje realizacją zamówień według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego Towaru/Usługi. W przypadku ewentualnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia pomimo wyczerpania się zapasu, zastosowanie ma §5 ust. 2, zdanie trzecie.

3. Ceny towarów podane na stronie sklep.astromagia.pl nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej sklep.astromagia.pl w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

4. Na każdy sprzedany przez Sklep produkt jest wystawiany paragon fiskalny lub faktura VAT. Paragon i faktura VAT są dostarczane drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z przesłania paragonu lub faktury elektronicznej oznacza zgodę na przesłanie przez e-mail paragonu lub faktury w postaci niezabezpieczonej, czyli bez hasła. Kupujący może  napisać w uwagach do zamówienia, że paragon lub faktura VAT powinny być dostarczone w formie drukowanej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur i paragonów w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Kupującego danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej, danych spółki osobowej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

5. Kupujący obowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, za wyjątkiem zamówień złożonych z formą płatności  przy odbiorze. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia za wyjątkiem zamówień za pobraniem.

6. Kupujący dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Astromagia Sklep ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za produkt:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w wybranej placówce Poczty Polskiej. Szczegóły dostępne w „Sposoby i koszty dostawy”.

Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez eCard S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Warszawie, przy . ul. Czackiego 7/9/11wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042304.

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez eCard. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

§ 5

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu Astromagia Sklep stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1145 z późn. zm.). Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie składa ofertę zawarcia umowy kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Zamówienie zostanie przyjęte i zrealizowane pod warunkiem, że Towar lub usługa jest dostępna w magazynie Sklepu lub u dostawcy Sklepu. W przypadku niedostępności Towarów lub usług, Sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru lub usługi, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu nie oznacza, że dany Towar jest na pewno dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, i potwierdzenia przyjęcia zamówienia na Towar, pomimo jego niedostępności, Sklep zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Klientem drogą poczty elektronicznej lub w inny dostępny sposób, celem uzgodnienia sposobu rozwiązania takiego problemu, w szczególności poprzez np. zaproponowanie Towaru zamiennego i modyfikację zamówienia, lub anulowanie zamówienia, z uwzględnieniem słusznego interesu Klienta.

3. Po złożeniu zamówienia Kupujący/Konsument otrzymuje od Astromagia Sklep automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Astromagia Sklep dostępności produktu i akceptacji oferty Kupującego, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Kupującego po skompletowaniu zamówienia.

4. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym/Konsumentem a Sklepem, Sklep potwierdzi Kupującemu/Konsumentowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Kupującego/Konsumenta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Kupującemu/Konsumentowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym/Konsumentem a Sklepem dotycząca zakupu danego produktu w Astromagia Sklep ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w  Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Kupującego/Konsumenta.

§ 6

Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących ze Sklepem firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem  Sklepu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kupujący ponosi koszty dostawy określone w zakładce Sposoby i koszty dostawy.

3.Czas dostawy produktów przez Sklep to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. Czas realizacji zamówienia przez Sklep uzależniony jest od dostępności danego produktu.

4. Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia oraz o kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie sklep.astromagia.pl w zakładce Dostępność produktów oraz Dostawa.

§ 7

Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sklep ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć: w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:   lub pisemnie na adres Sklepu podany w § 1 ust 2 Regulaminu

4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz do Sklepu w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

8. Produkt wolny od wad  odsyłany jest do Konsumenta na koszt  Sklepu.

9. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo jeżeli Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 § 8

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ust. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta Klienta w  Sklepie.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego Sklep dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę. Sklep ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9

Komunikacja handlowa

1. Kupujący/Użytkownik/Konsument może zmienić swoją decyzję dotyczącą zgody udzielonej Sklepowi na komunikację handlową w dowolnym momencie, w następujący sposób:

1.1 poprzez zmianę ustawień na Koncie w zakładce „Moje konto”.

1.2 poprzez kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji wyświetlanego w wiadomościach otrzymywanych od Sklepu;

1.3 lub przez kontakt z Sklepem przy użyciu podanych powyżej danych kontaktowych.

2. Po dodaniu Towarów lub usług na Koncie w sekcji:

2.1 „Mój koszyk” Sklep poinformuje Kupującego/Użytkownika o:

2.1.1 zmianie cen Towarów lub Usług dodanych w sekcji „Mój koszyk”;

2.1.2 rekomendacjach dotyczących Towarów podobnych do dodanych produktów w sekcji „Mój koszyk”;

2.1.3 obecności Towarów w sekcji „Mój koszyk”;

2.1.4 dostępności Towarów.

2.2 „Ulubione”, Sklep poinformuje Kupującego/Użytkownika o:

2.2.1 zmianie cen Towarów lub Usług dodanych w sekcji „Ulubione”

2.2.2 rekomendacjach dotyczących Towarów lub Usług podobnych do dodanych w sekcji „Ulubione”

2.2.3 dostępności Towarów.

3. Po zakupie Towaru lub Usługi, Sklep przekaże Kupującemu/Użytkownikowi informację dotyczących Towarów lub Usług polecanych do użytkowania razem z zakupionym Towarem lub Usługą.

4. Klient/Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Informacji Handlowych, o których mowa w pkt 4. powyżej, klikając link rezygnacji z subskrypcji zawarty w informacjach otrzymywanych od Sklepu lub kontaktując się w tym celu ze Sklepem.

5. Ponadto, w celu usprawnienia dostaw towarów i usług oraz Twoich zakupów, wykorzystamy Twoje dane do przeprowadzenia badań rynkowych i sondaży opinii publicznej. Dane zbierane w kontekście badań rynkowych i sondaży opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Szczegółowe informacje (zwłaszcza dotyczące oceny ujawnionych przez Ciebie informacji) można znaleźć w opisie odpowiedniej ankiety lub w miejscu ich podania. Twoje odpowiedzi w sondażach opinii nie są przekazywane osobom trzecim ani publikowane. Możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu danych do celów badania rynku w dowolnym czasie i bez ponoszenia żadnych kosztów, klikając link rezygnacji z subskrypcji zawarty w wiadomości lub kontaktując się ze Sklepem.

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych

Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu. link

§ 11

Wykorzystanie plików cookie

Zapoznaj się z Polityką plików cookies, która jest częścią tego dokumentu. link

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep w ramach sklep. astromagia.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sklepem, a Kupującym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

2. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: XXX

§ 13

Postanowienia Końcowe

1. Sklep ma prawo do organizowania akcji promocyjnych, których . szczegółowe warunki  każdorazowo będą określane na stronie internetowej sklep. astromagia.pl. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Kupujących następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne w Sklepie nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej stanowi inaczej.

2. Sklep może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklep. astromagia.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Prawo odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 3 – Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych